• 0216 - 606 30 38

Anket Analizi ve İstatistik

Son dönemlerde özellikle sosyal bilimler alanında yapılan her türlü araştırma anket çalışması ile desteklenmektedir. Ülkemiz koşullarında her yıl yayınlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayısı göz önünde bulundurulduğunda, her bir çalışmanın özgünlüğünü sağlamak adına en pratik yöntem olan anketin kullanılması oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Hazırlanan araştırma sorularına sayısal yanıtların bulunması özellikle ilişki aranan çalışmalar için vazgeçilmezdir.
Anket analizinde, araştırılan konu başlığı üzerinde hazırlanan anket formu, çalışma örneklemi üzerinden gelen veriler doğrultusunda analiz edilir ve araştırma sorularına yanıt aranır. Çalışmalarda en yaygın kullanılan programlar SPSS, AMOS ve Lisrel’dir. Bununla birlikte, aynı programların klinik çalışmalardan elde edilen veriler için de kullanımı söz konusudur. Benzer şekilde, iktisat alanında yapılan çalışmalarda da bu üç programa ek olarak STATA ya da Eviews gibi yazılımlardan destek alınır.
İşletme olarak, ekibimizde bir istatistik doktora mezunu, bir istatistik doktora öğrencisi ve bir adet de iktisat doktora mezunu yer almaktadır. Söz konusu ekip üyeleri tarafından kullanılan başlıca yazılımlar SPSS, AMOS, Lisrel, SAS, R, Eviews ve STATA’dır. Öğrenci tarafından iletilen çalışmanın içeriğine ve hipotezlerine bağlı olarak, çalışmayı yürüten ekip üyesince uygun program tercihi yapılır.
Anket çalışmalarında karşılaşılan en büyük zorluk, formların bilgisayar ekranına aktarılmasıdır. Bu noktada online anket sayfalarını kullanmayı alternatif olarak değerlendiren işletmemiz, basılı formdaki anketler için de optik okuyucu kullanmak sureti ile zamandan tasarruf etmektedir. Bu nedenle anketlerin önceden tarafımızca optik form şeklinde düzenlenmesi, başvuran öğrenciler için maliyetleri oldukça düşürecektir.
Anketlerin analizlerinde yaygın olarak güvenirlik ve faktör analizi ile başlayıp, korelasyon ve regresyon ile devam etmekteyiz. Analizlerde altını önemle çizdiğimiz nokta, faktör analizinin yapılması gerekliliğidir. Öncelikli olarak faktöre uygunluğu test ederek uygun olan veri setlerini faktör analizine tabi tutmak, araştırma bulgularının geçerliliğini artıracaktır.
Günümüzde oldukça popüler teknikler haline gelen ve görece daha karmaşık olan veri madenciliği ve panel veri analizlerinde de ekibimiz gereken desteği sağlamaktadır. Tüm analiz çalışmalarımızda tezin ya da makalenin yayınlanacağı alana ilişkin yazım kılavuzuna uygun şekilde verileri teslim etmekteyiz. Bununla birlikte, aksi belirtilmediği müddetçe tablolar için APA formatını kullanmaktayız. Analizlerimizin yorumlanmasında gereksiz tekrarlardan ve uzun cümlelerden kaçınmak sureti ile olası intihallerin (yüksek alıntı oranlarının) önüne geçmeye çalışmaktayız.